Privacybeleid

Burg Boekhouding, Belastingen & Advies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Burg Boekhouding, Belastingen & Advies  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als administratiekantoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Uw persoonsgegevens worden door Burg Boekhouding, Belastingen & Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden.
 • Het kunnen verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting, erfbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen, het voeren van (loon)administraties, het aanvragen of wijzigen van voorlopige aanslagen, het aanvragen van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting.
 • Indien nodig overleg met derden (Belastingdienst).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Adres/postcode
 • Plaats /land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum/overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat/Beroep
 • Nationaliteit
 • BSN
 • Gegevens over kinderen en (fiscaal) partners

 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting en aanvragen/wijzigen voorlopige aanslagen (Nextens)
 • Het verzorgen van de aangiften omzetbelasting en correcties omzetbelasting (Snelstart)
 • Het verzorgen van de loonadministratie (Vanhier)
 • Het verzorgen van de administratie (Snelstart)

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Van den Burg Financieel Advies BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Cliëntdossiers dienen ten minste zeven jaar na het einde van de relatie te worden bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Burg Boekhouding, Belastingen & Advies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken gebruik van een beveiligde softwareleveranciers.
 • Wij gebruiken een virusscanner.
 • Wij gebruiken een beveiligde mailomgeving.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De papieren dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten ruimte.
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Erik of Monique van den Burg.

Contactgegevens

Burg Boekhouding, Belastingen & Advies

Herengracht 340

1016 CG  Amsterdam

 1. 020 7763653
 2. info@burgboekhouding.nl